Ridebaneregler og priser

Førstemann til mølla - prinsippet gjelder, MEN hesten skal være klar til å begynne treningen når den blir tatt inn i banen. Klargjøring av hesten skal ikke gjøres i banen. fjerning av hesteskit/bommer og hinder skal gjerest FØR du går ut av banen.

Reglar ved bruk av ridehall

 1. Varsle andre brukarar av ridehallen når du kjem inn i hallen. Lukk porten i vantet.
 2. Hjelm er påbode ved riding.
 3. All passering skjer venstre mot venstre.
 4. Skritting, holdt og av og påstiging skal skje innanfor sporet
 5. Alt materiell skal umiddelbart plasserast på anvist plass utanfor vantet etter bruk.
 6. Slukk lyset og lukk dørene etter bruk.
 7. Rosendal Rideklubb og området utanfor er røykfritt område etter oppmoding frå Norges Rytterforbund.
 8. Longering: Ingen ryttarar i hallen: 2 longeringsbaner tillatt. 1 rytter: 1 longeringsbane.
 9. Slepping av hest i hallen er ikkje tillate.
 10. Kjøring og tømmekjøring med dekk etter hesten er ikkje tillate (Kan nyttast ved organsiert trening eller kurs såfremt underlaget blir harvet etterpå)
 11. Organisert trening skal eventuelt avtalast i god tid med hallansvarleg. Hallen kan då ikkje nyttast av andre dersom ikkje anna er avtalt.
 12. All møkk må plukkast opp i trillebår og plaserast på tilvist stad, før ein forlet banen. Rak over groper etter ridning om det har skjedd.
 13. Ryttarar skal vise respekt og ta omsyn til kvarandre. Overdriven stemme- og piskbruk er forbode.
 14. Ved køyring vert banen stengt for andre ekvipasjar.
 15. Maks 5 brukarar av hallen samtidig. Ved sprang maks 4 brukarar. Dersom det er fullt når du skal trene, må du vente til nokon er ferdig.
 16. Hundar som oppheld seg på anlegget skal vere i band heile tida.
 17. All ridning og longering skal skje med hodelag, bittlaust eller kapsun
 18. Ein må være medlem i klubben for å bruke hindermatriell. dvs kavaletter, bommer, kjegler osv

Sprangridning

 1. Det skal vere ein vaksen med erfaring ved sprangtrening dersom ryttaren er under 18 år. Sjå ellers egne regler for sprang.
 2. Det skal varslast på klubben sin facebook side at man ynskje å sette opp hinder i et gitt klokkeslett.
 3. Andre ryttere som er tilstades må samtykkje i at hindera vert sett opp. Hesten skal vere ferdig/klar til oppsaling før ein evt. bygger bane.
 4. Hinder skal setjast opp og takast vekk umiddelbart før og etter trening, ein kan ikkje forlate hallen med hinder ståande.
 5. Laushopping er kun tillatt ved veiledning instruktør.

Prisar for å leiga/ri i ridebanen

All ridning i hallen skal avtalast med leiar i rideklubben, før ridninga tar til. Mob 93484693. Reglar for bruk av ridehallen skal fylgjast. For opstallørar sjå eige skriv.

Betaling til bankkonto eller via Vipps før ridinga starter.

Merkbetalinga med baneleige og dato

Vippsnr.: 111541

Bankkontonr.: 3460 12 45118

Pris pr time v open bane - utan instruksjon:

Medlemmer, 100,-

Ikkje medlem, 200,-

Pris pr månad v open bane - utan instruksjon:

Medlemmer, 500,-

Ikkje medlem, 600,-

Om banen skal stengast for andre:

Medlemmer pr. time 250,-

Ikkje medlemmer pr time 350,-

Leige av hall pr. dag 2500,-

Ridning for instruktør:

Ved bruk av instruktør skal banen stengast. Dette pga at ryttarar vegrar seg mot å bruke banen når andre får instruksjon der.

instruktøren skal betale 50,- pr ekvipasje i banen til klubben