Ridebaneregler og priser

Alle som skal nytta rideanlegget regelmessig må være medlem av Rosendal Rideklubb. De som ikkje er oppstallatørar i Stall Rosendal må ha ein leigeavtale, enten på heilårs basis eller halvtårs basis. Leigeavtalen får de tilsendt på forespørsel. Dei som ikkje brukar anlegget fast betalar pr gong med vipps.

Reglar ved bruk av anlegget

 1. Varsle andre brukarar av ridehallen når du kjem inn i hallen. Lukk porten i vantet.
 2. Hjelm er påbode ved riding.
 3. All passering skjer venstre mot venstre.
 4. Skritting, holdt og av og påstiging skal skje innanfor sporet
 5. Alt materiell skal umiddelbart plasserast på anvist plass utanfor vantet/gjerde etter bruk.
 6. Slukk lyset og lukk dørene etter bruk.
 7. Rosendal Rideklubb og området utanfor er røykfritt område.
 8. Longering: Ingen ryttarar i hallen: 2 longeringsbaner tillatt. 1 rytter: 1 longeringsbane.
 9. Ved slepping av hest må groper jevnes over etter bruk.
 10. Kjøring og tømmekjøring med dekk etter hesten er ikkje tillate.
 11. Organisert trening skal avtalast i god tid med rideklubben.
 12. All møkk må plukkast opp i trillebår og plaserast på tilvist stad, før ein forlet banen. Rak over groper etter ridning om det har skjedd.
 13. Ryttarar skal vise respekt og ta omsyn til kvarandre. Overdriven stemme- og piskbruk er forbode.
 14. Maks 5 brukarar av hallen samtidig. Ved sprang maks 4 brukarar. Dersom det er fullt når du skal trene, må du vente til nokon er ferdig.
 15. Hundar som oppheld seg på anlegget skal vere i band heile tida.

Sprangridning

 1. Det skal vere ein vaksen med erfaring ved sprangtrening dersom ryttaren er under 18 år. Sjå ellers egne regler for sprang.
 2. Det skal varslast på klubben sin facebook side at man ynskje å sette opp hinder i et gitt klokkeslett.
 3. Andre ryttere som er tilstades må samtykkje i at hindera vert sett opp. Hesten skal vere ferdig/klar til oppsaling før ein evt. bygger bane.
 4. Hinder skal setjast opp og takast vekk umiddelbart før og etter trening, ein kan ikkje forlate ridebanene med hinder ståande.
 5. Laushopping er kun tillatt ved veiledning instruktør.

Prisar for leiga av rideanlegg

Per heilår: 3000,- medlem / 6000,- ikke medlem - Faktura

Per halvår: 1500,- medlem / 3000,- ikke medlem - Faktura

Per gong: 200,- medlem / 350,- ikke medlem - Merk betalinga med baneleige, dato og navn. Vippsnr.: 111541 / Bankkontonr.: 3460 12 45118.

Leige av hall eller utebane pr. dag 2500,- for ein bane/ 5000,- for begge.

Organisert ridning:

Instruktøren skal betale 100,- medlem /200,- ikke medlem pr ekvipasje til klubben. Vippses.